Drug Supply Reduction

Wat is Drug Supply Reduction?

Bestrijding van de aan- en doorvoer van drugs en rechtshandhaving!
De drugsbestrijding en rechtshandhaving is een primaire aangelegenheid van het Openbaar Ministerie. De inspanningen van de NAR vormen een ondersteuning naar de drugsbestrijding en rechtshandhaving. Het Openbaar Ministerie voert geregeld werkbesprekingen met het Korps Politie Suriname ter vergroting van het resultaat op het gebied van de opsporing en vervolging. In dit kader zullen er ook richtlijnen gegeven worden ter versterking van het eenduidig optreden van de opsporing. Tot de geledingen van de opsporing worden naast het Korps Politie Suriname ook gerekend de Douane en de Militaire Politie.

Binnen het Openbaar Ministerie zullen technieken ontwikkeld worden ten behoeve van een professionele aanpak van de drugscriminaliteit. In dit kader wordt gedacht aan het uitvoeren van undercover-operaties, gecontroleerde aflevering en telefoon-tap.
De bestrijding van drugs beperkt zich momenteel nog steeds tot het opsporen van de klas¬sieke handelingen die vermeld zijn in de drugs-wetgeving. Toezicht op en registratie van invoer, door-voer en bestemming van chemicaliën en precursoren vindt niet plaats omdat er nog geen wetgeving hiervoor aanwezig is. Middels de goedkeuring en inwerkingtreding van de nieuwe wetgevingsproducten op het gebied van het witwassen, de georganiseerde misdaad, de institutionalisering van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en het financieel onderzoeksteam (FOT) kan het drugsprobleem effectiever worden aangepakt.

De medewerking van de gemeenschap met betrekking tot de opsporing van illegale substanties en de arrestatie van drugshandelaren is van cruciaal belang. De rechtshandhavinginstanties die betrokken zijn bij de drugsbestrijding, zoals de Narcotica Brigade van het KPS, de directoraten van douane en accijnzen van het Ministerie van Financien en de Militaire Politie, zullen daarom met hulp van de media trachten middels informatieverstrekking het landelijk bewustzijn te creëren c.q. te vergroten over het belang van opsporing en berechting van drugsdelicten.
Nagegaan moet ook worden in hoeverre de accenten van de rechtshandhaving tegenwoordig niet aan het verschuiven zijn. De aanpak van de drugsgebruiker en diens drugsprobleem ligt op een ander vlak dan de rechtshandhaving en zou dus meer moeten worden gedecriminaliseerd (“de slachtoffer-theorie”). De drugssmokkelaar en de drugshandelaar daarentegen zouden zwaarder moeten worden bestraft (“de dader-theorie”).Een belangrijke versterking van de rechtshandhaving kan uit de gemeenschap zelf komen. Voorbeelden hiervan zijn “Know your clients” en “Know your customers” campagnes, waarbij verdachte bewegingen, die mogelijk aan drugs zijn gekoppeld, vroegtijdig kunnen worden geidentificeerd.

Doelstelling van Drug Supply Reduction

Effectievere opsporing en inbeslagname van drugs, chemicalien en precursoren

Activiteiten van Drug Supply Reduction

 • Het trainen van rechtshandhavingsins-tanties en instanties belast met de bestrijding van geld witwassen.
 • Het inbeslagnemen van transportmiddelen
 • Het inzetten van de Narcotica Brigade in de gemeenschap
 • Het initieren van gemeenschaps- en mediacampagnes over de effecten van drugsgebruik
 • Het trainen van aanklagers en rechters in drugsgerelateerde zaken
 • Het instellen van een orgaan dat controle houdt op precursoren

Doelgroepen en Uitvoerende instanties

Doelgroepen van Drug Supply Reduction

 • Burgers
 • Media
 • Politie
 • Defensie
 • Douane
 • Immigratie
 • Militaire Politie
 • Aanklagers
 • Rechters

Uitvoerende instanties van Drug Supply Reduction

 • NAR
 • Uitvoerend Bureau van de NAR
 • Ministerie van Justitie en Politie
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Volksgezondheid

Externe bronnen

 • KPS
 • Openbaar Ministerie
 • Supply Netwerken

Huidige wetten die van kracht zijn

 Om de nationale en internationale drugsmisdaad effectief te kunnen bestrijden zijn de volgende wetten van kracht in Suriname:

 • De wet van 12 februari 1998 (S.B.1998 no.14), houdende vaststelling van de Wet op Verdovende middelen (Wet Verdovende Middelen). Deze wet was noodzakelijk aangezien de opiumwet van 1955 niet toereikend was om de omvang en de reikwijdte van de handel in, de productie van, alsmede de in-, door- en uitvoer van verdovende middelen het hoofd te bieden. Bij de inwerkingtreding van de Wet Verdovende Middelen is de opiumwet van 1955 (G.B.1955 no.91, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1988 no.37) vervallen. De toestemming verleent krachtens de bepalingen van de opiumwet 1955 blijft van kracht;
 • Wet van 5 september 2002 (S.B. 2002 no.67), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1993 no.35) en het Wetboek van Strafvordering (S.B.1977 no.94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1989 no.100) en de Wet Economische Delicten (S.B.1986 no.2, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 no.80) betreffende het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek, de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties in het kader van de bestrijding van money-laundering;
 • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.64), houdende regels terzake het strafbaarstellen van money laundering (Wet Strafbaarstelling Money Laundering);
 • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.70), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafvordering (S.B.1977 no.94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1989 no.100) en het Wetboek van Strafrecht (G.B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.35) in verband met de bescherming van bedreigde getuigen;
 • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.68), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, (G.B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.35) en het Wetboek van Strafvordering (S.B.1977 no.94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1989 no.100) in verband met de vaststelling van algemene bepalingen omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen;
 • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.69), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, (G.B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.35) in verband met de strafbaarstelling van in georganiseerd verband begane feiten;
 • Wet van 5 september 2002 (S.B. 2002 no.71), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafvordering (S.B.1977 no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1989 no.100) in verband met voorzieningen inzake internationale rechtshulp;
 • Wet van 5 september 2002 (SB 2002 no.65), houdende vaststelling van regelingen betreffende melding van ongebruikelijke transacties bij dienstverlening (Wet Melding Ongebruikelijke Transacties);
 • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.66), houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners);
 • Wet van 14 mei 2002 (S.B.2002 no. 73), houdende wijziging van de hoogte der geldboete, zoals vastgesteld in thans van kracht zijnde wettelijke regelingen (Algemene Geldboetewet).

Implementatie van relevante wetgeving

Het ontwikkelen en implementeren van relevante wetgeving op het gebied van drugsbestrijding en drugsgerelateerde criminaliteit.

Om de internationale drugsmisdaad effectief te kunnen bestrijden zal Suriname een aantal wetten en hun uitvoeringsregelingen moeten ontwikkelen ter effectuering van de internationale drugsconventies van de Verenigde Naties welke door Suriname getekend en geratificeerd zijn. Deze wetsproducten zullen Suriname in staat stellen om de drugsmis­daad op een internationaal overeengekomen wijze aan te pakken.

Het de inwerkingtreding van voornoemde wetten en hun uitvoeringsregelingen zullen er ook protocollen en procedures in werking moeten worden gesteld bij zowel de opsporing als de rechterlijke macht, zodat de wetten ook uitvoer­baar zijn. Bijstand van nationale en internationale dono­ren zal hierbij zeker gewenst zijn.

Vanwege de opkomst van de synthetische drugsindustrie is het van belang dat een wetsvoorstel inzake de controle op chemicaliën en precursoren wordt ontwikkeld. Er dient een effectief controlesysteem te worden opgezet dat toezicht zal houden op het gebruik van chemische precursoren voor de productie van drugs. De nodige trainingen zullen worden verzorgd ten behoeve van de implementatie van het controlesysteem. In deze zal er nauw worden samengewerkt met de Pharmaceutische Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid en met de relevante rechtshandhavingsinstituten.

Bij het ontwikkelen en implementeren van aan drugs gerelateerde wetgeving zal ook moeten worden gelet op de controle-mechanismen die moeten toezien op de naleving van deze wetten.

Internationale Samenwerking

Drug Demand Reduction (DDR)

Drug Supply Reduction

Veelgestelde vragen

Basics over drugs gebruik
Feiten en Fabels

Contact informatie

E-mail

Email: info@nar.sr

Adres

Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname

Openingstijden

Ma - Vrij: 7.00 am - 3.00 pm
Weekend: gesloten